آیزاک کلارک - شخصیت اصلی و شخصیت از بازی. اسحاق یک متخصص سیستم کشتی و یک مهندس در سفر خارج از شاتل Kellion به بررسی و تعمیر USG Ishimura،است او همراه با سه پرسنل امنیتی و یک متخصص کامپیوتر است. متاسفانه اسحاق با گفتن پیام مکم vii، آنها را به وسط کابوس که Ishimura تبدیل شده است میبرد. کلارک نیز در تلاش برای پیدا کردن دوست دختر خود، نیکول، یک افسر ارشد پزشکی اختصاص داده شده به کشتی که اوایل بازی ناپدید میشود، که سرنوشتی نامعلوم در آغازی از این بازی است. در طول بازی، اسحاق تصادفا در سراسر یک توطئه مربوط به کلیسای Unitology، گرفتار میشودKendra daniles
تکنولوژیست و بخشی از تیم فرستاده روی سفینه Ishimura برای تعمیر سیستم های ارتباطی است. او کمک می کند تا بازیکن را از طریق Ishimura در بسیاری جهات، از کشتی یاری دهد او اغلب اعتماد ندارندZach Hammondافسر ارشد امنیتی در هیئت مدیره Kellion که با هر دوایزک و Kendra به Ishimura سفر میکنند. تمایل اولیه هاموند برای تکمیل ماموریت اصلی است که در بین بازی با کندرا درگیر میشود و هدف اصلیش نجات خدمه است
چالوس مرسر - دکتر USG Ishimura روی یک Unitologist مؤمن و یکی از آنتاگونیست اصلی فضای مرده. در پی فاجعه است که گریبانگیر Ishimura شده است، مرسر به طور کامل دیوانه شده، تسلیم تعصب مذهبی، و تلاش برای متقاعد کردن خدمه از Ishimura به خودکشی دسته جمعی. مرسر اغلب در تلاش برای جلوگیری از پیشرفت ایزک و حتی تلاش برای کشتن او است، ارسال یک Necromorph بازسازی به ایزک، او سعی در این دارد به ایزک بفهماند ، همه چیز که اتفاق افتاده خواست خدا است. او معتقد است که Necromorphs جانشینان طبیعی به بشریت هستند، و ظهور خود را از اجساد نشان دهنده زندگی پس از مرگ است.
ترنس کین- را مامور علوم رئیس Ishimura که کمی عجیب و غریب. آشفته است،برای کمک به ایزک در توقف کابوس است که گریبانگیر سیستم سپر و Ishimura.شده تلاش برای از بین بردن کاپیتان Mathius وظیفه در طول بحران در کشتی، اما در جای به نظر می رسد در مرگ کاپیتان هم در تمام یا بخشی ازش همدست شده است. او به طور منظم با همسر مرده اش حرف میزند.نیکول برنینان
دوست دختر اسحاق و یک متخصص پزشکی اختصاص یافته به Ishimura. بازی شروع می شود با یک ویدیو از نیکول، درخواست برای کمک بعد از آلودگی کشتی، ایجاد یکی از دلایل کلارک برای آمدن به Ishimura. او می شودchen
یک افسر امنیتی در USG Kellion. او در شروع بازی زمانی کشته میشود که Necromorphs اول ظاهر می شود.


Johnston


یک افسر امنیتی در USG Kellion. او در شروع بازی زمانی کشته میشود که Necromorphs اول ظاهر می شود.Jacob Temple

رئیس مترخانه و گفتگوهای حین بازی در بین فایلها که در میابد ایراد از موترهای کشتی است و توسط مرسر به قتل میرسدElizabeth Crossدوست دختر جیکوب و دکتر هیدروپونیک اختصاص داده است. در تلاش برای پیدا کردن جیکوب که دکتر مرسر اورا نیز به قتل میرساند